Oxychlorine bezoplachová dezinfekcia rúk, predmetov, plôch, ... 1L

Oxychlorine bezoplachová dezinfekcia rúk, predmetov, plôch, ... 1L
  • Výrobca: Oxychlorine
  • Hmotnosť: 1,1Kg
Kód produktu: AD2308
Cena bez DPH: 3,08 €
Cena s DPH: 3,70 €
Dostupnosť: Skladom
Počet kusov skladom: 2

V priebehu niekoľkých sekúnd až minút ničí všetky baktérie, plesne, vírusy.

Tento roztok je biologicky odbúrateľný, a nie je ekologicky nebezpečný.  

Vhodný do zhmlievačov, rozprašovačov, postrekovačov,  dávkovačov, atď,...

Spĺňa normy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), nemecké normy pre pitnú vodu (TVO) a požiadavky pre Slovenskú republiku na dezinfekčné prípravky pre účely dezinfekcie pitných, úžitkových a bazénových vôd. 

Dezinfekčný prípravok pre privátne a profesionálne použitie a iné aj ako dezinfekcia rúk ( zriedený 1:1 !!! ), povrchov, materiálov, zariadení a nábytku, prípravok proti hubám a riasam na stavbách, pre dezinfekciu skladov, kontajnerov, obalov a vriec, sudov, pre úpravu riečíšť, algicídny prípravok, používaný na plochy ihrísk, parkovísk, chodníkov, pomníkov apod., oblasť použitia zahŕňa mimo iných aj plavárne, akvária, vodu na kúpanie a ostatné vody, systémy klimatizácie, steny a podlahy v zdravotníckych a iných inštitúciách, dezinfekciu lekárskych nástrojov, chemických toaliet, odpadovej vody a nemocničného odpadu.

KANISTER 20L V CENE . Doprava kuriérom, po jednom kanistry. KBÚ na vyžiadanie.

 

Analýza účinnosti biocídneho roztoku OXYCHLORINE  pri použití in-vitro proti hubám, ktoré sú často detekované  pri výskyte nemocničných infekcií

 

Huby sú faktorom, ktorý spôsobuje nemocničné infekcie, ale stále sa nepovažujú za prvotnú príčinu. Ich význam sa však postupne zvyšuje, pretože patria medzi často zistené mikroorganizmy. Naším cieľom bolo zistiť in-vitro účinnosť biocídu OXYCHLORINE proti rozličným druhom plesní a kvasiniek, proti kvasinkovým hubám a plesňovým hubám v rôznych koncentráciách a pri rôznych dobách pôsobenia, izolovaných z klinických vzoriek pomocou testovacej metódy kvalitatívnej suspenzie. Ako nositeľ bol použitý dextrózový agar Sabouraud a ako neutralizátor Dey-Engley Neutralizing broth (Sigma-Aldrich, USA). Výsledky OXYCHLORINE bol efektívny proti všetkým kvasniciam použitým v štúdii, proti Candida albicans, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida globrata, Candida krusei,

Candida lusitaniaea, Trichisporon  spp. a plesniam: Aspegillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger v koncentráciách 1/1, 1/2, 1/5, 1/10 pri pôsobení po dobu 1 minúty ako aj pri iných testovaných dobách pôsobenia. 

Na základe výsledkov, ktoré boli uvedenou analýzou získané, je preukázané, že biocídny roztok OXYCHLORINE je  prírodným dezinfektantom, použiteľným v prípade nemocničných infekcií.   

V posledných 25 až 30 rokoch sa výrazne zvýšil výskyt nemocničných infekcií spôsobených hubami (huby najčastejšie spôsobujúce infekcie sú: Candida albicans a ďalšie druhy húb rodov Candida a Aspergillus). Nemocničné infekcie môžu byť endogénne, ako aj exogénne. Teraz už vieme, že zlyhanie dezinfekcie môže viesť k zvýšeniu výdavkov na liečbu, a dokonca aj k chorobnosti či úmrtnosti pacientov, taktiež môže neúspešná dezinfekcia viesť k tomu, že si mikroorganizmy vytvoria rezistenciu.  

Pri výbere dezinfektantov sa prihliada na spektrum účinnosti dezinfektantu, vhodnosť pre cieľovú oblasť, dobu pôsobenia, prípadný negatívny vplyv na životné prostredie, potrebné vybavenie a náklady. Avšak, na dezinfekciu sa používajú látky a chemikálie, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie ľudí (zamestnanci pracujúci v priestoroch, kde sa tieto produkty použili a pre pacienti, ktorí sa dotýkajú zariadenia a povrchov, kde sa tieto látky použili na dezinfekciu) a životné prostredie, a to kvôli svojim fyzikálno-chemickým vlastnostiam. Po použití tieto chemické látky predstavujú toxický odpad, ktorého sa treba zbaviť. Viaceré štúdie sa realizovali so zameraním na všetky tieto nevýhody a ich cieľom bolo priniesť vhodné, lacné, ľahko aplikovateľné a spoľahlivé dezinfekčné prostriedky, použiteľné namiesto bežných dezinfektantov používaných v nemocniciach. 

Aplikácia roztoku OXYCHLORINE má viacero výhod: nie je toxická, vyžaduje relatívne nízke náklady, je neškodná pre ľudské tkanivá a bezpečná pre pacientov a personál. Tento roztok sa používa na dezinfekciu a sterilizáciu kvôli širokému spektru účinkov proti mikroorganizmom – vykazuje vysoký stupeň antimikrobiálnej aktivity a silný oxidačný potenciál. Rýchlo ničí baktérie, vírusy, huby a parazity a môže sa používať na dezinfekciu pevných povrchov a vodných systémov. 

Cieľom tejto štúdie bolo analyzovať in-vitro aktivitu biocídneho roztoku OXYCHORINE  proti rôznym plesniam a kvasinkám pri rôznych koncentráciách. 

Materiály a metódy

V uvádzanej štúdii bola analyzovaná účinnosť OXYCHLORINE. Dávkovanie pre dezinfekciu vody je bežne 0,1 %, ale môže sa mierne meniť v závislosti od vlastností zdrojovej vody. Na vyhodnotenie účinnosti roztoku OXYCHLORINE bola použitá metóda kvalitatívnej suspenzie, a to u siedmich druhov kvasníc a troch druhov húb. Huby boli spracované na SDA kultúru a kvasnice boli vyrobené inkubáciou pri teplote 37°C v priebehu 24 hodín, plesne pri teplote 25°C v priebehu 72 hodín. Bakteriálne substancie mikroorganizmov boli vytvorené podľa McFarland štandardov (12x106 CFU/ml) s použitím 24-hodinových kultúr húb. Počas analýzy boli použité rôzne koncentrácie roztoku OXYCHLORINE, riedeného vodou (1/1, 1/2,

1/10, 1/20, 1/50 a 1/100). 

  Záver:

Biocídny roztok OXYCHLORINE je vhodné aplikovať vo viacerých odvetviach. Existuje mnoho medzinárodných štúdií o účinnosti tohto roztoku. Avšak táto štúdia je jednou z mála tých, ktoré sa zameriavajú na zistenie účinnosti roztoku proti hubám spôsobujúcim nemocničné infekcie. Táto štúdia preukázala, že  OXYCHLORINE je fungicídne účinný v krátkom čase.  

V posledných rokoch sa výrazne zvýšil výskyt rodu Candida a je na štvrtom mieste spomedzi všetkých agentov, spôsobujúcich nemocničné infekcie (8 – 10 %). Najbežnejšie izolovaným patogénom je C. albicans (59,8%), nasledovaný ďalšími druhmi rodu Candida (18,6%) a Aspergillus (1,3 %).

Citlivosť húb, izolovaných z rôznych nemocničných prostredí na často používané dezinfekčné prostriedky, sa odlišuje v závislosti od rôzne vyvinutej odolnosti. Preto je vhodné voliť rôzne dezinfektanty pre rôzne  nemocnice, na základe účinnosti proti konkrétnym mikroorganizmom. 

V tejto štúdii je preukázaná účinnosť biocídneho roztok OXYCHLORINE v koncentráciách 1/1, 1/2 a 1/10 proti všetkým kvasniciam a plesniam. Okrem toho bol tento biocid pri dobe pôsobenia 1 minúty v koncentrácii 1/20 účinný proti C. albicans, ktorá je najčastejšie izolovaným patogénom húb, vyskytujúcim sa v nemocniciach. Taktiež bol efektívny  v koncentrácii 1/100 pri dobe pôsobenia 30 minút proti C. glabrata a pri dobe pôsobenia 10 minút proti A. flavus. 

Na         základe           týchto výsledkov        je         možné             konštatovať,            že        OXYCHLORINE je vhodné používať na dezinfekciu povrchov, aby sa tak predišlo nemocničným infekciám. Za veľmi pozoruhodný považujeme fakt, že OXYCHLORINE je účinný už po 1 minúte pôsobenia (v koncentráciách 1/1,

1/2 a 1/10). 

Okrem toho má tento roztok mnoho výhod, roztok je netoxický a vysoko efektívny. V tomto roztoku sa nenachádza NaOH čo predstavuje jeden zo základných rozdielov medzi roztokom OXYCHLORINE a bielidlom. 

OXYCHLORINE nespôsobuje na citlivých materiáloch koróziu. OXYCHLORINE a komerčne vyrábané bielidlá sú si podobné. Ale bielidlo nie je, na rozdiel od roztoku OXYCHLORINE účinné voči Legionelle. Okrem toho stále narastá počet patogénov, ktoré si voči bielidlu vybudovali odolnosť. Každodenná aplikácia OXYCHLORINE po dobu viac ako 10 rokov dokázala, že mikroorganizmy si voči nej nevedia vybudovať odolnosť ani po dlhšej dobe. 

Okrem toho je preukázané, že bielidlo negatívne vplýva na ľudský organizmus.